dans logo

SÖZLÜ ve ONLINE BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Rusça veya Türk Lehçelerinde yazılmalı ve sunulmalıdır.
 2. Bildirilerin yazımı için yazı karakteri MS Word Times New Roman olup puntolar aşağıdaki gibi olmalıdır.
  • Bildiri Başlığı (Kalın – 12 Punto)
  • Özet ve Abstract (10 punto)
  • Metin (12 Punto)
  • Tablo, şekil, resim vb. yazıları (10 Punto)
  • Dipnotlar (10 Punto)
 3. Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılmalı ve sayfa marjları tüm yönlerden (sağ-sol-alt-üst) 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 4. Metnin tamamında aralıklar önce ve sonra 6 nk, tek satır ve her iki yana yaslı olmalıdır. Bildirinin hiçbir yerinde girinti kullanılmamalıdır.
 5. Yazar/yazarların isimlerinin ilk harfi ile soy isimlerinin tamamı büyük harflerle bildiri başlığının altında, ortalı yazılmalıdır. Unvan, kurum adı ve e-posta adresleri soy isimlerin sonuna (*) dipnot ile sayfa altında gösterilmelidir.
 6. Bildiri hangi dilde sunulursa sunulsun Türkçe ve İngilizce en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan özet ve en az üç anahtar kelime yer almalıdır. Özet; çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermeli ve alt başlık kullanılmamalıdır. Tam metin dilinde özet isteğe bağlıdır.
 7. Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmaya özen gösterilmelidir. Bildiri içerisinde yer alan nota, tablo, resim, şekiller vb. metni ortalayacak şekilde olmalıdır.

Kaynakların Gösterimi

 1. Metin içerisinde yer alacak alıntılar parantez içerisinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası yer alacak şekilde yazılmalıdır. Tek yazarlı ise (Gülbeyaz, 1900: 47), iki yazarlı ise (Yazıcı ve Gülbeyaz, 1900: 47) ve çok yazarlı ise (Mammadova ve diğerleri, 1900: 47) şeklinde olmalıdır.
 2. Metin içerisinde sözlü kaynak alıntı ve/veya aktarım belirtilmelidir. Örnek; (Gülbeyaz ile kişisel görüşme, 01.01.1900) veya (Gülbeyaz ile 01.01.1900 tarihinde yapmış olduğumuz görüşmede…).
 3. Metin içerisinde internet kaynak kullanımında web sayfası ve tarih belirtilmelidir. Örnek; (www.imdcongress.com 01.01.1900).
 4. Kaynakçada, yazar soyadı (büyük), yazar adı, eser adı, yayın yılı, yayın yeri vb. bilgiler yer almalıdır. Kaynakçada alıntının yapıldığı sayfa numarası verilmemelidir.
 5. Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak hazırlanmalı, aynı yazara ait birden çok kaynakta ise kronolojik sıra kullanılmalıdır.
 6. Kaynakça yazılı kaynak, sözlü kaynak, internet kaynak diye alt başlıklara ayrılabilir.

Not: Yazım kurallarına uyulmaksızın hazırlanan bildiriler, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Poster bildiriler Türkçe, İngilizce, Rusça veya Türk Lehçelerinde hazırlanmalıdır.
 2. Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 3. Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve ortalı olarak yazılmalıdır.
 4. Yazar/yazarların isim ve soy isimleri başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi ile soy isimlerin tamamı büyük harflerle, 36 punto ile yazılmalıdır.
 5. Yazarların unvan, kurum ve e-posta bilgileri poster sonuna (*) dipnot formatında, 18 punto, tek satır aralığı biçiminde yazılmalıdır.
 6. Poster metni, tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
 7. Alıntılar ve referanslar kongre tam bildiri metni yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Not: Poster bildiriler, salonların bulunduğu yerde programda belirtilecek gün ve saatte sergilenecektir. Her poster sahibi, poster oturumu süresince poster/posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler vermelidir. Yazarı bulunmayan poster/posterler kesinlikle sergilenmeyecek ve bildiri kitabında yer almayacaktır.